Về Kinh tế

Ngày xưa ghét mấy ngành môn kinh tế lắm lắm. Học rồi lại thấy hay và đáng tìm tòi, nghiên cứu.

  • 1
  • 2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're fine with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More