Về Kinh tế

Ngày xưa ghét mấy ngành môn kinh tế lắm lắm. Học rồi lại thấy hay và đáng tìm tòi, nghiên cứu.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're fine with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More